کارمزد‌ها و تعرفه خدمات
حین ثبت معاملات در پول پارا مبلغ دقیق کارمزد برای شما نمایش داده میشود.
جدول نحوه محاسبه کارمزد
سطوح کاربری
حجم معاملات 30 روز گذشته
کارمزد
level-1
کمتر از 10 میلیون
0.5%
level-2
بین 10 تا 50 میلیون
0.4%
level-3
بین 50 تا 100 میلیون
0.3%
level-4
بیش از 100 میلیون
0.2%